Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Svensk Försäkring Administration AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Vi behandlar personuppgifter inom följande områden:

Administrativa stödfunktioner

  • Ekonomi- och löneadministration
  • HR-administration
  • Kontorsservice inklusive telefonist och receptionstjänster
  • Drift och utveckling av gemensamma IT-system såsom lagringsytor, e-post och lokalt nätverk
  • Interninformation
  • Allmän administration, såsom försäkrings-, säkerhets- samt vagnparksadministration
  • Kameraövervakning av vissa lokalutrymmen i kontorslokalerna som stödtjänst inom säkerhetsområdet
  • Administration av utbildningar

Övrig administration

  • Regresshubb återkrav sakskador

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifterna avser medarbetare, kunder, leverantörer, besökare och andra samarbetspartners samt omfattar sedvanliga personaladministrativa uppgifter om anställda, telefoni, behörigheter till lokaler och IT-system samt namn, personnummer, adresser, e-postadresser, arbetsgivare m.m. till för registrerade parter. I vissa fall hanteras även känslig information rörande hälsa m.m.

Syfte med behandlingen

Syftet med behandlingarna är för att kunna utföra administration inom ovan angivna huvudområden.

Vissa av uppgifterna har du själv lämnat men vi har även fått uppgifter från försäkringsföretag, folkbokföringen samt myndigheter och andra allmänna källor. Vi tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet och intresseavvägning, fullgörande av skyldigheter och utövande av särskilda rättigheter inom arbetsrätten, berättigade intressen samt skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och bedömning av arbetstagares kapacitet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter relaterade till anställd personal, kunder och leverantörer gallras så snart det är möjligt efter att avtalsförhållandet upphört om inte annan lagstiftning eller avtal ställer krav på längre arkivering.

De uppgifter som behandlas inom ramen för särskild lagstiftning, t ex bokföringslagen, skattelagstiftning etc, gallras i enlighet med de regler som följer av aktuell lagstiftning. I övrigt gallras personuppgifter så snart de inte längre behövs för verksamheten.

Vem kan se personuppgifter om dig?

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till försäkringsbolag, myndigheter, uppdragsgivande avtalsparter och i förekommande fall fackliga organisationer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot för vi normalt inte över dina uppgifter till ett land utanför EU. I verksamheten förekommer dock intranät och webbforum i form av etablerade molntjänster.

Vilka rättigheter har jag gällande SFAB:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?

Personuppgiftsansvarig är Svensk Försäkring Administration AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta:

Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB, organisationsnummer 556668-2216, Box 24044, 104 50 Stockholm. Växel 08-52278000.

Du når enklast det dataskyddsombud som SFAB inrättat på: Att: Svensk Försäkring Administration AB, Box 24044, 104 50 Stockholm. Växel 08-52278000, e-post: dso@sfadm.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.